Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Indeks osób niepożądanych w PRL: wykaz cudzoziemców – obywateli państw niesocjalistycznych, którym zakazano przyjazdu do PRL, prowadzony w Biurze Paszportów i w Biurze „C” MSW. Wg Instrukcji 1980c w „indeksie osób nieporządanych” można było umieścić osobę, która nie była obywatelem PRL, a która: „działała na szkodę PRL”; została skazana w PRL lub za granicą za przestępstwo; naruszyła przepisy ustawy z 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach lub przepisy o ochronie granic, celne lub dewizowe; została pozbawiona obywatelstwa polskiego po 9 maja 1945 r. lub gdy „inne okoliczności wskazują, że jego pobyt na terytorium PRL jest niepożądany ze względu na bezpieczeństwo państwa albo interes polityczny, gospodarczy lub społeczny”. O wpisaniu cudzoziemca do „indeksu osób nieporządanych” decydował dyrektor Biura Paszportów MSW na wniosek dyrektorów Gabinetu Ministra MSW, departamentów I, II, III, III-A (od 1981 V), IV, V, VI MSW, Departamentu Kadr MSW, Biura Studiów MSW, dyrektorów Biura Kryminalnego, Biura do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi, Biura Prewencji i Biura Dochodzeniowo-Śledczego KG MO, komendantów KW MO (szefowie WUSW) i zastępców komendantów KWMO (szefów WUSW) ds. bezpieczeństwa (szefowie SB), szefa WSW, szefa Zarządu II SG WP, szefów Zarządów WSW w okręgach wojskowych, dyrektorów Departamentów I, II, III, IV, V oraz Konsularnego, Prasy i Współpracy Naukowo-Kulturalnej, Organizacji Międzynarodowych, Protokołu Dyplomatycznego MSZ, ambasadorów, generalnych konsulów i radców handlowych PRL za granicą (Instrukcja 1980c). Zakaz wjazdu na terytorium PRL nakładany na osobę zgłaszaną miał trwać maksymalnie 5 lat, a w uzasadnionych przypadkach bezterminowo (Instrukcja 1980d). Akta paszportowe osób pozbawionych polskiego obywatelstwa, które uznano za podlegające wpisowi do „indeksu”, przesyłano do Biura „C” MSW, gdzie przekształcano je w akta cudzoziemca (Instrukcja 1985b). Wszyscy obywatele państw obcych wjeżdżający na terytorium PRL byli sprawdzani w „indeksie osób nieporządanych” przez funkcjonariuszy Granicznych Punktów Kontrolnych WOP.

Zobacz również: Biuro "C" MSWAkta paszportoweInstrukcja 1980cInstrukcja 1980dAkta cudzoziemcaInstrukcja 1985b
Informacja operacyjna: dokument zawierający wyciąg z uzyskanych przez SB materiałów operacyjnych. W odróżnieniu od dokumentów operacyjnych, będących zapisem czynności operacyjnych SB, informacje operacyjne miały zawierać syntetyczne i celowe ujęcie uzyskanej wiedzy. Wg Instrukcji 1970a informacja operacyjna to: „[…] każda wiadomość (zbiór wiadomości) o osobach, faktach i zjawiskach pozostających w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. […] Informacje użyteczne dla działań operacyjnych winny odpowiadać następującym wymogom: wiązać się z zakresem działań Służby Bezpieczeństwa lub innych organów, z którymi Służba współdziałała, obiektywnie odtwarzać stan rzeczywisty dotyczący osób, faktów, zdarzeń, zjawisk i sytuacji, umożliwiać ich praktyczne wykorzystanie. […] Na podstawie informacji uzyskiwanych od tajnych współpracowników, materiałów z podsłuchu, przeglądu korespondencji, notatek z obserwacji – opracowuje się informacje operacyjne do spraw [operacyjnych] i dla zainteresowanych daną informacją. […] Informacja wymaga odpowiedniego przetworzenia, tzn. wydobycia z jej treści tych wszystkich elementów, które stanowią wartość dla rozwijania działań operacyjnych.”

Zobacz również: Dokument operacyjnyMateriały operacyjneInstrukcja 1970a
Informacja wywiadowcza: informacja uzyskana przez jednostkę operacyjną Departamentu I MSW (wzgl. dokument zawierający ww. informację), zakwalifikowana jako posiadająca znaczenie wywiadowcze i przekazana z wydziału operacyjnego do analizy.
Informacja wywiadu: informacja sporządzona w Wydziale XVII Departamentu I MSW na podstawie uzyskanych z jednostek operacyjnych Departamentu I MSW informacji wywiadowczych. W ramach „informacji wywiadu” odróżniano informacje: indywidualną (opracowaną na podstawie jednej informacji wywiadowczej), zbiorową (opracowaną na podstawie licznych informacji wywiadowczych dotyczących jednego zagadnienia), zbiorczą (zbiór informacji indywidualnych i zbiorowych zestawionych w jednym dokumencie).

Zobacz również: Informacja wywiadowczaWydział XVII Departamentu I MSW
Informator: kategoria współpracy z MBP, KdsBP i MSW, funkcjonująca w l. 1945-1960, poprzedzająca tajnego współpracownika; współpracownik zajmujący się zbieraniem i przekazywaniem UB/SB informacji. Kategoria „informator” wymieniona jest w Instrukcji 1945, jednakże jej dokładna definicja znalazła się dopiero w Instrukcji 1953, obok definicji agentów i rezydentów. Wg Instrukcji 1953 informator był to „[…] tajny współpracownik organów bezpieczeństwa, który znajduje się lub posiada łączność ze środowiskiem interesującym organa bezpieczeństwa i ujawnia osoby prowadzące wrogą działalność. Informatorem może być również tajny współpracownik zawerbowany dla wykonania specjalnego zadania – obserwacji osób podejrzanych, ochrony obiektów specjalnego znaczenia, ustalenia i innych. W odróżnieniu od agenta informator nie posiada bezpośredniego dotarcia do wrogiej organizacji, siatki wywiadu, spisku, grupy, ale znajduje się w środowisku ludzi potencjonalnie wrogich i podejrzanych. Informator obserwuje systematycznie przejawy wrogiej działalności, ujawnia osoby prowadzące wrogą działalność i może pomóc w dotarciu do organizacji lub wrogich grup”. Zadania przewidziane w ww. instrukcji dla informatora obejmowały głównie obserwację i informowanie UB o działaniach konkretnych osób i środowisk, „ujawnianie osób prowadzących wrogą działalność”, zapobieganie „możliwości prowadzenia szpiegostwa, sabotażu i dywersji”. Wg definicji Instrukcji 1955b informator „[…] obserwuje z reguły działania i kontakty osób, którymi interesują się organy bezpieczeństwa, dąży do pozyskania ich zaufania w celu ustalenia ich ewentualnej przestępczej działalności oraz informuje organy o zaobserwowanych konkretnych przejawach wrogiej działalności. Informatora wykorzystuje się również dla wykrywania zamierzeń i udaremniania prób dokonania dywersji na szczególnie ważnych obiektach gospodarki narodowej, dla zapewnienia nienaruszalności tajemnicy państwowej, przy poszukiwaniu niebezpiecznych przestępców oraz dla dokonywania ustaleń”. Informator stał najniżej w hierarchii kategorii współpracy. Informatorowi zakładano teczkę osobistą/personalną (odpowiadającą teczce personalnej TW) i teczkę służbową/roboczą/pracy (odpowiadającą teczce pracy TW).

Zobacz również: Tajny współpracownik (TW)AgentRezydentTeczka personalna TWTeczka pracy TWInstrukcja 1945Instrukcja 1953Instrukcja 1955b
Instrukcja: kategoria przepisów służbowych. Akt normatywny, sygnowany przez ministra spraw wewnętrznych (lub dyrektora departamentu/biura MSW), regulujący procedury, czynności, zależności służbowe i zakresy odpowiedzialności w MSW. „Instrukcja” była aktem wyższej rangi, wprowadzana zazwyczaj zarządzeniem ministra spraw wewnętrznych.

Zobacz również: Zarządzenie
Instrukcja 1945: Instrukcja (tymczasowa) [o] pozyskaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci z 13 II 1945 r. wydana przez Ministra Bezpieczeństwa Publicznego, w: Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989), „Materiały Pomocnicze Biura Edukacji Publicznej IPN”, t. I, wyd. T. Ruzikowski, Warszawa 2004.
Instrukcja 1953: Instrukcja ministra bezpieczeństwa publicznego nr 0012/53 z 15 sierpnia 1953 r. o pracy aparatu bezpieczeństwa z siecią agenturalną, w: Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989), „Materiały Pomocnicze Biura Edukacji Publicznej IPN”, t. I, wyd. T. Ruzikowski, Warszawa 2004.
Instrukcja 1955a: Instrukcja 1955a – Instrukcja przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego nr 03/55 z dnia 11 marca 1955 r. o zasadach prowadzenia rozpracowania agenturalnego i ewidencji operacyjnej w organach bezpieczeństwa publicznego PRL, w: Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989), „Materiały Pomocnicze Biura Edukacji Publicznej IPN”, t. I, wyd. T. Ruzikowski, Warszawa 2004.
Instrukcja 1955b: Instrukcja przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego nr 04/55 z dnia 11 marca 1955 r. o zasadach pracy z agenturą w organach bezpieczeństwa publicznego PRL, w: Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989), „Materiały Pomocnicze Biura Edukacji Publicznej IPN”, t. I, wyd. T. Ruzikowski, Warszawa 2004.
Instrukcja 1955c: Instrukcja zastępcy przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego nr 017/55 z dnia 8 kwietnia 1955 r. o trybie rejestracji spraw ewidencji operacyjnej i technice ich ewidencji w organach bezpieczeństwa publicznego, AIPN, 01258/63.
Instrukcja 1955d: Instrukcja zastępcy przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego nr 018/55 z dnia 8 kwietnia 1955 r. o trybie rejestracji i technice ewidencji agentury w organach bezpieczeństwa publicznego, AIPN, 01258/58.
Instrukcja 1955e: Instrukcja zastępcy przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego nr 0101/55 z dnia 4 października 1955 r. o trybie rejestracji i technice ewidencji spraw śledczych i osób aresztowanych oraz o trybie rejestracji osób zatrzymanych – w organach bezpieczeństwa publicznego, AIPN, 01258/96.
Instrukcja 1960a: Instrukcja ministra spraw wewnętrznych nr 03/60 z dnia 2 lipca 1962 r. o podstawowych środkach i formach pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa, w: Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989), „Materiały Pomocnicze Biura Edukacji Publicznej IPN”, t. I, wyd. T. Ruzikowski, Warszawa 2004.
Instrukcja 1960b: Instrukcja dyrektora Biura „C” MSW nr 05/60 z dnia 22 września 1960 r. o trybie rejestracji tajnych współpracowników, lokali kontaktowych, mieszkań konspiracyjnych, skrzynek kontaktowych, spraw operacyjnych i osób rozpracowywanych, sprawdzanych i obserwowanych oraz sprawdzaniu i udzielaniu informacji przez komórki ewidencji operacyjnej, AIPN, 01258/69.
Instrukcja 1963a: Instrukcja nr 002/63 dyrektora Departamentu IV i dyrektora Biura „C” MSW z 6 lipca 1963 r. o zasadach i trybie prowadzenia ewidencji i dokumentowania działalności kleru katolickiego, w: Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989, red. A. Dziurok, Warszawa 2004.
Instrukcja 1963b: Instrukcja nr 005/63 dyrektora Departamentu IV MSW z 23 XII 1963 r. o zasadach i trybie prowadzenia ewidencji i dokumentacji działalności biskupów, w: Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989, red. A. Dziurok, Warszawa 2004.
Instrukcja 1968: Zarządzenie nr 0107/68 Ministra Spraw Wewnętrznych z 24 października 1968 r. w sprawie postępowania z aktami archiwalnymi Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, AIPN, 0549/2.
Instrukcja 1970a: Zarządzenie nr 006/70 ministra spraw wewnętrznych z 1 lutego 1970 r. w sprawie pracy operacyjnej służby bezpieczeństwa resortu spraw wewnętrznych, w: Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989), „Materiały Pomocnicze Biura Edukacji Publicznej IPN”, t. I, wyd. T. Ruzikowski, Warszawa 2004.
Instrukcja 1970b: Instrukcja o działalności jednostek paszportowo-dowodowych w zakresie ewidencji, przechowywania i obiegu akt oraz dokumentów paszportowych, wprowadzona Zarządzeniem nr 07/70 Dyrektora Biura Paszportów i Dowodów Osobistych MSW z dnia 24 marca 1970 r.
Instrukcja 1972a: Zarządzenie nr 0041/72 ministra spraw wewnętrznych z 6 maja 1972 r. w sprawie pracy wywiadowczej Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w: P. Piotrowski, Formy działalności operacyjnej wywiadu cywilnego PRL. Instrukcja o pracy wywiadowczej Departamentu I MSW z 1972 r., „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, nr 1/5/2007.
Instrukcja 1972b: Zarządzenie ministra spraw wewnętrznych nr 079/72 z 2 sierpnia 1972 r. w sprawie rejestracji przez jednostki Służby Bezpieczeństwa osób i spraw oraz sprawdzania i udzielania informacji oraz instrukcja w sprawie zakresu i trybu rejestracji przez jednostki SB osób i spraw oraz sprawdzania i udzielania informacji, AIPN, 01258/34.
Instrukcja 1973: Instrukcja dyrektora Biura „B” MSW z dn. 23 XI 1973 r. ws. organizacji i zasad wykonywania obserwacji oraz pracy obserwacyjnej w hotelach. AIPN, 00735/1474; opublikowana w: Instrukcje pracy pionów pomocniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (1945-1989), wybór, wstęp i opracowanie M. Komaniecka, Kraków 2010.
Instrukcja 1974a: Zarządzenie nr 034/74 Ministra Spraw Wewnętrznych z 10 maja 1974 r. w sprawie postępowania z aktami archiwalnymi w resorcie spraw wewnętrznych, AIPN, 0549/7, [ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 030/79 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lipca 1979 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad i sposobu postępowania z aktami archiwalnymi w resorcie spraw wewnętrznych, AIPN, 01258/46].
Instrukcja 1974b: Instrukcja Dyrektora Biura „B” MSW z dn. 23 III 1974 r. ws. dokumentacji i ewidencji wyników obserwacji oraz uzyskanych informacji z zabezpiecznych hoteli, w: Instrukcje pracy pionów pomocniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (1945-1989), wybór, wstęp i opracowanie M. Komaniecka, Kraków 2010.
Instrukcja 1976: Zarządzenie Dyrektora Biura Paszportów MSW nr 05/76 z dnia 13 marca 1976 r. w sprawie prowadzenia ewidencji, zakładania, przechowywania i obiegu akt oraz dokumentów paszportowych, AIPN, 1594/261.
Instrukcja 1979a: Zarządzenie nr 0047/79 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 27 grudnia 1979 w sprawie stosowania i wykorzystania techniki operacyjnej, w: Instrukcje pracy pionów pomocniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (1945-1989), wybór, wstęp i opracowanie M. Komaniecka, Kraków 2010.
Instrukcja 1979b: Instrukcja w sprawie zasad i trybu stosowania oraz wykorzystania techniki operacyjnej, załącznik do Zarządzenia nr 0047/79 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1979 r., w: Instrukcje pracy pionów pomocniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (1945-1989), wybór, wstęp i opracowanie M. Komaniecka, Kraków 2010.
Instrukcja 1980a: Instrukcja dyrektora Departamentu I MSW nr 001/80 z 4 I 1980 r. o rodzajach spraw operacyjnych i dokumentacji operacyjnej w Departamencie I MSW, AIPN, 02447/19.
Instrukcja 1980b: Instrukcja Dyrektora Departamentu Techniki MSW nr 02/80 z dnia 28 maja 1980 r. w sprawie ewidencjonowania zamówień i materiałów uzyskanych z podsłuchu pokojowego, podsłuchu telefonicznego, podsłuchu telegraficznego, podgladu i dokumentacji fotograficznej oraz tajnego przeszukania, w: Instrukcje pracy pionów pomocniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (1945-1989), wybór, wstęp i opracowanie M. Komaniecka, Kraków 2010.
Instrukcja 1980c: Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 043/80 z dnia 18 października 1980 r., w sprawie zapobiegania niepożądanym przyjazdom do Polski cudzoziemców oraz przekazywania informacji o osobach przekraczających granicę PRL, AIPN, 1585/5391 (MSW II 5391).
Instrukcja 1980d: Instrukcja dyrektora Biura Paszportów MSW nr 01/80 z dnia 18 października 1980 r. w sprawie trybu zapobiegania niepożądanym przyjazdom do Polski cudzoziemców oraz przekazywaniu informacji o osobach przekraczających granicę PRL, AIPN, 1585/5391 (MSW II 5391).
Instrukcja 1982a: Instrukcja o zakresie i zasadach stosowania oraz korzystania z pracy „W”, załącznik do Zarządzenia nr 0095/82 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 17 grudnia 1982 r. w sprawie prowadzenia oraz zasad korzystania z pracy „W”, w: Instrukcje pracy pionów pomocniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (1945-1989), wybór, wstęp i opracowanie M. Komaniecka, Kraków 2010.
Instrukcja 1982c: Zarządzenie nr 0095/82 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 17 grudnia 1982 r. w sprawie prowadzenia oraz zasad korzystania z pracy „W”, w: Instrukcje pracy pionów pomocniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (1945-1989), wybór, wstęp i opracowanie M. Komaniecka, Kraków 2010.
Instrukcja 1982d: Decyzja nr 003/82 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 15 stycznia 1982 r. w sprawie ochrony dokumentów techniki operacyjnej wykonywanych w pionach „B”, „C”, „T”, „W” i wykorzystywanych w działaniach operacyjnych resortu spraw wewnętrznych, w: Instrukcje pracy pionów pomocniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (1945-1989), wybór, wstęp i opracowanie M. Komaniecka, Kraków 2010, nr 94.
Instrukcja 1983c: Zarządzenie nr 059/83 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1983 r. w sprawie postępowania w resorcie spraw wewnętrznych przy uzgadnianiu kandydatów do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową, AIPN, 0044/25.
Instrukcja 1983d: Zarządzenie nr Pf 61/83 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i tryu upoważniania osób do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową oraz cofania upoważnień, AIPN, 0044/25.
Instrukcja 1984a: Instrukcja rejestrowania ustaleń operacyjnych (osób, adresów, numerów rejestracyjnych samochodów, aktów działalności) przez jednostki organizacyjne pionu „B” oraz sprawdzania i udzielania informacji przy wykorzystaniu elektronicznego systemu przetwarzania danych Biura „C” ze stycznia 1984 r., AIPN, 01291/17.
Instrukcja 1984b: Instrukcja nr 01/84 Dyrektora Biura Paszportów MSW z dnia 16 lipca 1984 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wydziałów paszportów WUSW przy zajmowaniu stanowiska, dotyczącego wydania dokumentów żeglarskich uprawniających do przekraczania granicy państwa.
Instrukcja 1985a: Zarządzenie nr 049/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 VII 1985 r. w sprawie organizacji i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi w resorcie spraw wewnętrznych.
Instrukcja 1985b: Instrukcja nr 01/85 dyrektora Biura Paszportów MSW z dn. 16 października 1985 r. o szczegółowym trybie postępowania w sprawach zastrzegania wyjazdów za granicę obywateli polskich nielegalnie przekraczających granicę lub odmawiających powrotu do kraju; AIPN, 0326/549.
Instrukcja 1985d: Zarządzenie Dyrektora Departamentu III MSW nr 003/85 z dn. 23 maja 1985 r. ws. zasad pracy informacyjnej w pionie III MSW i instrukcja zasad pracy informacyjnej w Departamencie III [MSW] i jego wydziałach terenowych; AIPN, 1585/4358 (MSW II 4358).
Instrukcja 1986a: Instrukcja Dyrektora Biura „B” MSW z dnia 28 kwietnia 1986 r. w sprawie trybu, taktyki i sposobu wykonywania zadań należących do właściwości Biura „B” MSW oraz komórek „B” w Wojewódzkich (Stołecznym) Urzędach Spraw Wewnętrznych, w: Instrukcje pracy pionów pomocniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (1945-1989), wybór, wstep i opracowanie M. Komaniecka, Kraków 2010.
Instrukcja 1989: Zarządzenie nr 00102/89 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 1989 r. w sprawie zasad działalności operacyjnej Służby Bezpieczeństwa, w: Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989), „Materiały Pomocnicze Biura Edukacji Publicznej IPN”, t. I, wyd. T. Ruzikowski, Warszawa 2004.
Instrukcja WSW 1984: Instrukcja o działalności kontrwywiadowczej w Siłach Zbrojnych PRL, wprowadzona Zarządzeniem nr 003/MON Ministra Obrony Narodowej z 15 marca 1984 r., AIPN, 00111/98.
Instrukcja WSW 1985: Instrukcja o zasadach i trybie postępowania z aktami (materiałami) archiwalnymi w Wojskowej Służbie Wewnętrznej, wprowadzona Zarządzeniem Szefa WSW nr 011 z 4 października 1985 r.; AIPN, 00742/1.
Instrukcja WSW 1987: Instrukcja o prowadzeniu dokumentacji i ewidencji kontrwywiadowczej w Wojskowej Służbie Wewnętrznej, wprowadzona zarządzeniem szefa WSW nr 001/87 z dnia 14 stycznia 1987 r., AIPN, 0532/15.
Inwentarz akt wypożyczonych: księga ewidencji korzystających z akt i wypożyczających akta.

Zobacz również: Księga ewidencji korzystających z akt i wypożyczających akta
Inwentarz mikrofilmów: dziennik archiwalny mikrofilmów.

Zobacz również: Dziennik archiwalny mikrofilmów
Inwentarz wg departamentu: inwentarz wg jednostki prowadzącej sprawę.

Zobacz również: Inwentarz wg jednostki prowadzącej sprawę (inwentarz wg departamentu)
Inwentarz wg jednostki prowadzącej sprawę (inwentarz wg departamentu): kartoteka złożona z kart wzoru E-59, wypełnianych przy archiwizacji akt spraw operacyjnych i współpracowników SB. „Inwentarz wg jednostki prowadzącej sprawę” był prowadzony przez komórki jednostek pionu „C” zajmujące się przechowywaniem akt, służył ewidencjonowaniu archiwizowanych akt w składnicy akt jednostki pionu „C” (w MSW w Wydziale II Biura „C” MSW) wg jednostek operacyjnych, które złożyły akta do archiwum (w kolejności numerów rejestracyjnych). W karcie E-59 umieszczano numer rejestracyjny sprawy (numer śledztwa w przypadku akt kontrolnych śledztwa), nazwę jednostki, która sprawę/akta współpracownika złożyła do archiwum, numer archiwalny akt oraz datę archiwizacji. „Inwentarz wg jednostki prowadzącej sprawę” miał służyć szybkiemu wyszukiwaniu akt spraw prowadzonych przez określone jednostki operacyjne SB.

Zobacz również: Archiwizacja"C", pionWydział II Biura "C" MSWNumer rejestracyjnyAkta kontrolne śledztwaNumer archiwalnyKonspekt 1976a
Inwentarz wg kryptonimów spraw: kartoteka złożona z kart wzoru E-59, (EO-132 w przypadku zarchiwizowanych akt współpracowników), wypełnianych przy archiwizacji akt spraw operacyjnych i współpracowników SB. „Inwentarz wg kryptonimów spraw” był prowadzony przez komórki jednostek pionu „C” zajmujące się przechowywaniem akt (w MSW Wydział II Biura „C” MSW), służył ewidencjonowaniu zarchiwizowanych akt według kryptonimów zakończonych spraw operacyjnych i pseudonimów współpracowników; na kartach E-59 wskazywano kryptonim/pseudonim, jednostkę prowadzącą sprawę/współpracownika, krótki opis powodu wyeliminowania współpracownika z sieci agenturalnej, okres i kategorię współpracy (na EO-132), numer archiwalny akt.

Zobacz również: Archiwizacja"C", pionWydział II Biura "C" MSWKryptonim (kr., krypt.)Pseudonim (ps.)Numer archiwalny
Inwentarz wg powodów złożenia spraw do archiwum: kartoteka złożona z kart wzoru EO-133, wypełnianych przy archiwizacji akt spraw operacyjnych. „Inwentarz wg powodów złożenia spraw do archiwum” był prowadzony przez komórki jednostek pionu „C” zajmujące się przechowywaniem akt (w MSW Wydział II Biura „C” MSW), służył ewidencjonowaniu zarchiwizowanych akt pod kątem statystycznego ujęcia powodów zamykania spraw operacyjnych. W karcie EO-133 umieszczano krótki zapis wskazujący na powody zakończenia sprawy operacyjnej/wyeliminowania współpracownika.

Zobacz również: Archiwizacja"C", pionWydział II Biura "C" MSW
Deklaracja dostępności strony