Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu (OAIPN we Wrocławiu)
Informacje o archiwum
Kod jednostki: 323
Nazwa jednostki/Akronim nazwy: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu (OAIPN we Wrocławiu)
Odmiany nazwy (w tym obcojęzyczne): ang: Branch Office for the Preservation and Dissemination of Archival Records in Wrocław
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.07.63.424 ze zm.), ustawa z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.07.63.425 ze zm.)
Tytuł prawny: instytucja publiczna
Forma zarządu: administracja państwowa
Typ zasobu archiwum: archiwum historyczne
Informacje o zasobie: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: OAIPN we Wrocławiu), zostało zorganizowane w grudniu 2000 r. W pierwszym etapie prace polegały na typowaniu przez archiwistów dokumentów w archiwach zakładowych instytucji zobowiązanych na mocy ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej do ich przekazania. Były to m.in.: Urząd Ochrony Państwa, sądy i prokuratury powszechne i wojskowe, areszty śledcze, zakłady karne, komendy wojewódzkie Policji na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, Filia nr 2 Archiwum Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Następnie skupiono się już na samym przygotowaniu akt oraz środków ewidencyjnych i ich przekazaniu na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych do zasobu Instytutu Pamięci Narodowej. Efektem tych prac jest zgromadzenie do dnia 31 marca 2012 r. 9734,17 mb akt pochodzących z terenu byłych województw: wrocławskiego, jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, opolskiego. Główne grupy materiałów zgromadzone w OAIPN we Wrocławiu to akta wytworzone przez cywilne oraz wojskowe organy bezpieczeństwa państwa, powszechne oraz wojskowe organy wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania, instytucje penitencjarne, instytucje powołane do badania i ścigania zbrodni hitlerowskich, organy administracji publicznej, partie i stowarzyszenia, a także archiwa osobiste, kolekcje oraz zbiory. Dokumentację organów bezpieczeństwa państwa stanowią: materiały operacyjne (akta osobowych źródeł informacji, akta spraw operacyjnych, akta postępowań przygotowawczych, akta spraw obiektowych, akta osobowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych), materiały administracyjne i akta paszportowe. Dokumentacja powszechnych oraz wojskowych organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania to: akta powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, akta sądów powszechnych i wojskowych (w tym sprawy karne i cywilne oraz akta spraw o uznanie nieważności orzeczeń skazujących i przyznanie odszkodowań z tytułu doznanych represji za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego). Dokumentacja instytucji penitencjarnych składa się z: akt osobowych więźniów, akt osobowych funkcjonariuszy więziennictwa Straży Więziennej i Służby Więziennej oraz materiałów administracyjnych. Dokumentacja instytucji powołanych do badania i ścigania zbrodni hitlerowskich zawiera akta własne wytworzone w toku prac Okręgowych Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Opolu i we Wrocławiu, oraz ich poprzedników, jak również akta nabyte – dokumenty dotyczące działalności organów represji III Rzeszy Niemieckiej, robotników przymusowych pracujących na jej rzecz oraz osób osadzonych w więzieniach i obozach hitlerowskich (m.in. kartoteki i listy imienne). W grupie materiałów organów administracji publicznej, partii i stowarzyszeń znajduje się dokumentacja wytworzona m.in. przez Polską Partię Robotniczą, Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, urzędy miasta i urzędy wojewódzkie oraz wojewódzkie komitety obrony. Archiwa osobiste, kolekcje oraz zbiory to materiały, przekazane przez osoby prywatne, zawierające ich wspomnienia, relacje i dokumenty dotyczące okresu okupacji, lat powojennych i PRL, a także nagrania komunikacji operacyjnej funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej dokonane metodą nasłuchu radiowego, zgromadzone ulotki, plakaty, publikacje i wydawnictwa bezdebitowe.
Przewodniki i informatory (publikacje o jednostce): Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), pod red. Jerzego Bednarka i Rafała Leśkiewicza, Warszawa 2009, s. 997-1125; Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu 2000-2006. Informator, oprac. zespół: S. Białek, J. Dardzińska, P. Dyba, S. Krzyżanowska, T. Rojek, K. Stróżyna, W. Trębacz, pod red. T. Balbusa, K. Maziej-Choińskiej, S. Krzyżanowskiej, K. Szwagrzyka, T. Rojka, Wrocław 2007.
Udostępnianie dokumentów
Godziny otwarcia czytelni: poniedziałek - piątek 9.00-15.30; środa do 9.00-17.00
Czytelnia czynna godzin tygodniowo: 34
Przerwy i ograniczenia czasu udostępniania: informacja jest każdorazowo wywieszana w widocznych miejscach w budynku oraz udzielają jej pracownicy umawiający petentów
Liczba miejsc: 11
Ułatwienia dla niepełnosprawnych: Tak
Dojazd: Z Dworca Głównego PKP Wrocław autobus nr 116 (od placu Kromera), tramwaj nr 11 (do placu Kromera)
Zasady udostępniania: Na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63 poz. 425 z późn. zm.), IPN realizuje następujące typy wniosków: (1) o udostępnienie do wglądu dokumentów; (2) o udostępnienie dokumentów osobowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwa; (3) o udostępnienie dokumentów na potrzeby prowadzenia badań naukowych oraz publikacji materiału prasowego; (4) o udostępnienie dokumentów w celu wykonywania zadań ustawowych; (5) o udostępnienie do wglądu kopii akt spraw lustracyjnych; (6) o udostępnienie informacji zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa dotyczących osób pełniących funkcje publiczne; (7) o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, czy dane osobowe wnioskodawcy są tożsame z danymi osobowymi, które znajdują się w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy o IPN, oraz innych osób, udostępnionym w Instytucie Pamięci od dnia 26 listopada 2004 r. Udostępnienie wybranych kolekcji, zespołów i zbiorów archiwalnych warunkują również dwustronne umowy zawierane pomiędzy IPN i instytucjami współpracującymi, w szczególności zagranicznymi, oraz osobami prywatnymi (dot. kolekcji, zbiorów oraz archiwów prywatnych i rodzinnych). Nie udostępnia się materiałów w złym stanie technicznym oraz materiałów poddanych czynnościom cyfryzacji.
Usługi konserwatorskie i reprograficzne
Konserwacja archiwaliów – pracownia: Nie
Reprografia: Tak
Fotokopie: Nie
Mikrofilmy: Nie
Fotografie aparatem własnym: Tak
Digitalizacja: Tak
Kontakt
Miejscowość: Polska, woj. dolnośląskie, Wrocław
Kod pocztowy: PL 51-168
Ulica: ul. Sołtysowicka 21a
Strona WWW: http://www.ipn.gov.pl
Telefony: 71 326 76 00
Fax: 71 326 76 03
E-Mail: wroclaw@ipn.gov.pl
Osoba kierująca jednostką
Funkcja Naczelnik
Imię i nazwisko: dr hb. Tomasz Balbus
Data powołania: 2016
E-Mail: oddzial.wroclaw@ipn.gov.pl
Telefon: 71 326 76 19, 71 326 76 17
Fax: 71 326 76 18
 
Deklaracja dostępności strony