Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu (OAIPN w Poznaniu)
Informacje o archiwum
Kod jednostki: 321
Nazwa jednostki/Akronim nazwy: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu (OAIPN w Poznaniu)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.07.63.424 ze zm.), ustawa z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.07.63.425 ze zm.)
Tytuł prawny: instytucja publiczna
Forma zarządu: administracja państwowa
Typ zasobu archiwum: archiwum historyczne
Informacje o zasobie: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu (dalej: OAIPN w Poznaniu) zostało powołane pod koniec 2000 r. na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej objął zasięgiem swojego działania jurysdykcję terytorialną apelacji poznańskiej, której obszar wyznaczają granice dawnych województw: poznańskiego, pilskiego, konińskiego, zielonogórskiego, leszczyńskiego, gorzowskiego i szczecińskiego. Jako pierwsze przejęto akta byłych Okręgowych Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu i Zielonej Górze, a następnie kolejno pozyskiwano archiwalia od instytucji, na które obowiązek przekazania dokumentów nałożył ustawodawca. Były to: Urząd Ochrony Państwa (w późniejszych latach jego sukcesor - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego), Policja, sądy i prokuratury powszechne oraz wojskowe, jednostki penitencjarne. Okres największego przyrastania zasobu archiwalnego, poznańskiego Oddziału IPN, miał miejsce w latach 2001–2005. Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. zgromadzono 6643,41 mb archiwaliów, z czego materiały przekazane przez Urząd Ochrony Państwa i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiły 993,13 mb, Policję - 400,12 mb, akta paszportowe - 4497 mb, akta więziennictwa - 45 mb, sądy i prokuratury - 172,62 mb, zaś materiały Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu liczyły 51,10 mb oraz 484, 44 mb akt nabytków przekazały inne jednostki. W momencie powołania Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, w Poznaniu rozpoczęto prace zmierzające do wyodrębnienia i przekazania do nowo powstałego Oddziału materiałów archiwalnych, które do tej pory znajdowały się w tutejszym zasobie. Po wyodrębnieniu szczecińskiego zasobu archiwalnego i przeprowadzeniu jego skontrum na przełomie lutego i marca 2006 r., przekazano do OAIPN w Szczecinie łącznie 1976,45 mb akt. W chwili obecnej poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej terytorialnie obejmuje dawne województwa: poznańskie, pilskie, konińskie, leszczyńskie i zielonogórskie. Zasób archiwalny OAIPN w Poznaniu liczy aktualnie około 4945,115 mb akt, w tym akta przekazane przez Delegatury Urzędu Ochrony Państwa (i ich sukcesorów czyli Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) w Poznaniu i Zielonej Górze stanowią ok. 643,925 mb. Wśród materiałów archiwalnych znajdują się dokumenty Wojewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego oraz Służby Bezpieczeństwa w: Poznaniu i Zielonej Górze, wytworzone i zgromadzone w toku wykonywanych przez nich czynności operacyjnych. Dokumentację tę uzupełnia zbiór mikrofilmów oraz materiały o charakterze ewidencyjnym, m.in. kartoteki, dzienniki rejestracyjne oraz inwentarze archiwalne. Wśród akt przekazanych przez Policję (ok. 282,09 mb) znajdują się akta osobowe funkcjonariuszy oraz akta administracyjne. Na archiwalia więziennictwa, które stanowią 68,66 mb składa się dokumentacja uzyskana od zakładów karnych i aresztów śledczych. Są to księgi i skorowidze więzienne z lat czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku oraz akta osobowe więźniów i aresztantów osadzonych za popełniane czyny przestępcze o charakterze politycznym, w tym np. akta osób internowanych w okresie stanu wojennego oraz akta osobowe funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach podległych Wydziałowi Ochrony i Dowodzenia Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w latach 1957–1989. Sądy i prokuratury (ok. 113,44 mb) przekazały dokumenty zawierające sporą grupę akt Wojskowych Sądów Rejonowych w Poznaniu oraz Zielonej Górze, działających w latach 1946–1955. W tej kategorii archiwaliów znajdują się akta śledztw oraz spraw karnych prowadzonych przeciwko przedstawicielom opozycji politycznej. Wśród archiwaliów Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – IPN w Poznaniu i Okręgowych Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu i Zielonej Górze (ok. 85,19 mb) znajdują się dokumenty zgromadzone i wytworzone w toku prowadzonych śledztw i badań naukowych dotyczących zbrodni hitlerowskich i komunistycznych. Kolejną grupę stanowią akta Straży Granicznej (ok. 18,14 mb) przekazane przez Lubuski Oddział Straży Granicznej, które dotyczą m.in. cudzoziemców przebywających w PRL. Archiwa Państwowe (ok. 0,47 mb akt) użyczyły, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej i Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, z Archiwum Państwowego w Poznaniu akta spraw karnych Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu. Archiwa Wojskowe (ok. 33,24 mb) reprezentowane są przez akta wojskowych organów wymiaru sprawiedliwości, m.in. Wojskowych: Sądów i Prokuratur Rejonowych w Poznaniu i Zielonej Górze, Sądu Garnizonowego i Prokuratury Garnizonowej w Poznaniu, Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz akta 10. Pułku Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu i Wojskowej Prokuratury II Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza z Krosna Odrzańskiego. Do tej grupy należą też akta osobowe przejęte z Wojskowych Komend Uzupełnień. Na zasób archiwalny poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej składają się także dokumenty innych jednostek organizacyjnych. Stanowią one ok. 497,56 mb. Do najciekawszych można tu zaliczyć akta przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu i Delegaturę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Zielonej Górze, są to materiały po byłych Wydziałach do spraw Wyznań w: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile, Poznaniu i Zielonej Górze. Dary prywatne stanowią ok. 51,76 mb akt. Zasób archiwalny jest systematycznie uzupełniany przez darowizny od osób fizycznych. Ponadto w zasobie znajduje się zbiór akt paszportowych, na który składają się akta osób ubiegających się o wydanie paszportu oraz książeczki paszportowe – ok. 3150,64 mb. Na dokumentację paszportową składają się akta z Wydziałów Paszportowych Komend Wojewódzkich Milicji Obywatelskiej/Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych w: Poznaniu, Zielonej Górze, Lesznie, Koninie i Pile. Ważnym elementem zasobu archiwalnego OAIPN w Poznaniu jest ewidencja kartoteczna, która zawiera obecnie 248,8 mb. Na zasób kartoteczny składają się: Kartoteki operacyjne (Kartoteka Ogólnoinformacyjna, Zagadnieniowa i Odtworzeniowa Wydziałów „C” Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych w: Poznaniu, Pile, Lesznie, Koninie, Zielonej Górze w liczbie 65,87 mb; Pomocnicze kartoteki operacyjne: (Kartoteki kryptonimowe, „fakt/zdarzenie” Wydziałów „C” Komend Wojewódzkich Milicji Obywatelskiej/Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych w: Poznaniu, Pile, Lesznie, Koninie, Zielonej Górze liczące 1,6 mb; Kartoteki tematyczne według pseudonimów, kryptonimów, adresów, miejsc pracy, znajomości języków obcych (tzw. „piotrusie”) Wydziałów „C” Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych w: Poznaniu, Pile, Lesznie, Koninie, Zielonej Górze (10,5 mb); Kartoteki pomocnicze (Kartoteki zgłoszeń czasowego pobytu cudzoziemców Wydziału „C” Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu w ilości 9,9 mb, Kartoteka funkcjonariuszy MO, UB, SB i SW (11,86 mb); Kartoteka funkcjonariuszy SW (1,5 mb), Kartoteka funkcjonariuszy ORMO (4,99 mb), Zbiór kart Wydziału „B” Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Pile (0,2 mb), Zbiór kart koordynacyjnych Wydziału „C” Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu (0,35 mb) oraz Kartoteka osób skazanych i podejrzanych o szpiegostwo oraz indagowanych Wydziału „C” Komend Wojewódzkich Milicji Obywatelskiej w Poznaniu i Zielonej Górze (0,085 mb); Kartoteki paszportowe Urzędu Wojewódzkiego w: Koninie, Lesznie, Pile, Poznaniu (140,15 mb); Kartoteki pomocnicze OKBZpNP w Poznaniu (1,8 mb). Wśród zachowanej dokumentacji archiwalnej przechowywanej w poznańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej ważne miejsce zajmują materiały operacyjne wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa. Są to akta dotyczące wszystkich rodzajów spraw operacyjnych postępowań przygotowawczych, teczki personalne i teczki pracy osobowych źródeł informacji, teczki osób opiniowanych, dokumentacja sprawozdawcza i korespondencja operacyjna oraz wszelkie przepisy: zarządzenia, rozkazy, pisma okólne, instrukcje i wytyczne dotyczące pracy operacyjnej. Jako materiały osobowe traktowane były: teczki osobowe funkcjonariuszy SB i MO, żołnierzy zawodowych jednostek wojskowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych, funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników cywilnych, członków ORMO. Wśród przechowywanych materiałów archiwalnych szczególne miejsce zajmuje dokumentacja administracyjna, na którą składa się m.in. sprawozdawczość dokumentująca działalność resortu bezpieczeństwa na terenie Wielkopolski w okresie Polski Ludowej. Wyjątkowe znaczenie dla mieszkańców Wielkopolski i historyków dziejów najnowszych ma dokumentacja dotycząca Poznańskiego Czerwca 1956 r. Zgromadzony zasób dotyczący tego wydarzenia jest obszerny, składają się na niego materiały administracyjne oraz śledcze. W 2006 r. przypadała 50. rocznica wystąpienia robotników poznańskich zakładów pracy. W związku z tymi uroczystościami, poznański Oddział IPN wystąpił do wszystkich oddziałów w kraju z prośbą o przeprowadzenie w posiadanych zasobach kwerendy, mającej na celu odszukanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej reperkusji wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 r. Od maja do lipca 2006 r. przekazano do poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej materiały archiwalne dotyczące tego wydarzenia z Oddziałów w: Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu, Krakowie i Szczecinie. Wyjątkowo cenne dokumenty dotyczące Poznańskiego Czerwca 1956 r. wypożyczono z AIPN w Warszawie, są to akta liczące dziewięćdziesiąt tomów oraz kartoteka zawierająca karty 847 osób uczestniczących w zajściach i w związku z nimi zatrzymanych przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa. Materiały te zostały wytworzone w 1956 r. w Poznaniu lub na terenie Wielkopolski. Można w nich również odnaleźć informacje pochodzące z całego kraju, pokazujące reakcje społeczeństwa Polski na rozgrywające się w Poznaniu wydarzenia. W archiwum poznańskiego oddziału IPN znajdują się również ciekawe materiały dokumentujące stosunki panujące między Kościołem katolickim a państwem. Przechowywane są m.in. źródła dotyczące obchodów milenium chrztu Polski. Zachowane materiały administracyjne pozwalają na podjęcie próby odtworzenia wydarzeń minionych lat. Kolejne ważne wydarzenie, którego opis z perspektywy Służby Bezpieczeństwa znajdujemy w dokumentach archiwalnych, dotyczy wystąpień studenckich w 1968 r. Materiały obrazują wydarzenia, których areną stał się Poznań, przebieg głównych manifestacji organizowanych przez młodzież akademicką i spontaniczne reakcje mieszkańców miasta. Dokumentacja ukazuje postawę władzy i działania, jakie podjęła Służba Bezpieczeństwa w celu „przywrócenia ładu i porządku”. Ważną grupę materiałów stanowią dokumenty dotyczące rozwoju działalności struktur NSZZ „Solidarność” w Wielkopolsce. Ukazują one powstawanie związku zawodowego w regionie, jego funkcjonowanie oraz działania władz państwowych wymierzone przeciwko niemu. Duże znaczenie ma również dokumentacja dyrektywna i normatywna na temat przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego w Wielkopolsce. Punkt wyjścia do poznania codzienności stanu wojennego stanowią dokumenty opisujące nastroje społeczeństwa Wielkopolski w najważniejszych zakładach pracy w regionie. Najwartościowszym materiałem są jednak dokumenty z przebiegu akcji „Jodła”, czyli z przygotowania i przeprowadzania akcji internowania osób związanych ze strukturami „Solidarności”. Unikatowy zbiór materiałów archiwalnych znajdujący się w zasobie poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej stanowi dokumentacja wojskowego wymiaru sprawiedliwości. Zachowane dokumenty ilustrujące działalność Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu należą do najliczniejszych i najlepiej zachowanych. Warte odnotowania są materiały Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Poznaniu, na które składają się repertoria i skorowidze. W wyniku reformy administracyjnej w 1950 r. uległ zmianie dotychczasowy podział administracyjny kraju, w Zielonej Górze utworzono Wojskowy Sąd Rejonowy, którego dokumentacja z lat 1950–1955 jest przechowywana w zasobie. Warto odnotować również znajdujące się w zasobie materiały archiwalne przejęte z prokuratur i sądów powszechnych. Stanowią one dla badaczy historii wymiaru sprawiedliwości w PRL nieocenione źródło ukazujące rozwój sądów i prokuratur w latach 1945–1990.
Przewodniki i informatory (publikacje o jednostce): Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), pod red. Jerzego Bednarka i Rafała Leśkiewicza, Warszawa 2009, s. 848-922; R. Reczek, Historia kształtowania się zasobu archiwalnego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu [w:] Studia i Materiały, t. 13: Z archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Studia nad zasobem, red. R. Kościański, R. Leśkiewicz, Warszawa–Poznań 2008; R. Kościański, Dokumentacja archiwalna WUBP w Poznaniu. Kilka uwag do wybranych serii akt [w:] Studia i Materiały, t. 13: Z archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Studia nad zasobem, red. R. Kościański, R. Leśkiewicz, Warszawa–Poznań 2008; B. Rybak, R. Reczek, Dokumentacja „Poznańskiego Czerwca 1956 r.” w zasobie archiwalnym poznańskiego IPN [w:] Studia i Materiały, t. 13: Z archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Studia nad zasobem, red. R. Kościański, R. Leśkiewicz, Warszawa–Poznań 2008; R. Reczek, W. Makuch, Charakterystyka zespołu archiwalnego – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lesznie [1975] 1983–1990 [w:] Studia i Materiały, t. 13: Z archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Studia nad zasobem, red. R. Kościański, R. Leśkiewicz, Warszawa–Poznań 2008; E. Wojcieszyk, Charakterystyka akt aparatu represji ziemi lubuskiej i Wielkopolski dotyczących Kościoła katolickiego [w:] Studia i Materiały, t. 13: Z archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Studia nad zasobem, red. R. Kościański, R. Leśkiewicz, Warszawa–Poznań 2008; E. Makowska, Specyfika i wartość źródłowa dokumentacji sądów i prokuratur powszechnych w zasobie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu [w:] Studia i Materiały, t. 13: Z archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Studia nad zasobem, red. R. Kościański, R. Leśkiewicz, Warszawa–Poznań 2008; R. Nowicki, Problemy zespołowości w archiwum IPN w Poznaniu. Spostrzeżenia na podstawie analizy struktury zespołu archiwalnego [w:] Studia i Materiały, t. 13: Z archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Studia nad zasobem, red. R. Kościański, R. Leśkiewicz, Warszawa–Poznań 2008; R. Kościański, R. Leśkiewicz, Brakowanie i niszczenie dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu w latach 1989–1990, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, 4, s. 271–282; R. Leśkiewicz, NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska 1980–1981 w zasobie archiwalnym Oddziału IPN w Poznaniu [w:] Wielkopolska „Solidarność” w materiałach aparatu represji (1980–1989), red. Waldemar Handke, Poznań 2006; Waldemar Handke, Rafał Kościański, Bartosz Kuświk, Wielkopolskie regiony NSZZ „Solidarność” (Kalisz, Konin, Leszno, Piła). Rekonesans archiwalny w zasobie OBUiAD IPN w Poznaniu [w:] Wielkopolska „Solidarność” w materiałach aparatu represji (1980–1989), red. Waldemar Handke, Poznań 2006; Rafał Kościański, Materiały operacyjne dotyczące „Solidarności” Pilskiej (1980–1981) w IPN w Poznaniu. Zarys pozostałości ze zniszczeń dokonanych przez SB [w:] Wielkopolska „Solidarność” w materiałach aparatu represji (1980–1989), red. Waldemar Handke, Poznań 2006; Waldemar Handke, „Solidarność” w regionie leszczyńskim (1980–1981) w świetle akt SB. Rekonesans archiwalny w poznańskim zasobie IPN [w:] Wielkopolska „Solidarność” w materiałach aparatu represji (1980–1989), red. Waldemar Handke, Poznań 2006; Bartosz Kuświk, NSZZ „Solidarność” byłego województwa kaliskiego (1980–1981) w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Wielkopolska „Solidarność” w materiałach aparatu represji (1980–1989), red. Waldemar Handke, Poznań 2006.
Udostępnianie dokumentów
Godziny otwarcia czytelni: poniedziałek - piątek 9.00-16.00; wtorek 9.00-19.00
Czytelnia czynna godzin tygodniowo: 38
Przerwy i ograniczenia czasu udostępniania: sierpień oraz dni ustawowo wolne od pracy
Liczba miejsc: 19
Ułatwienia dla niepełnosprawnych: Tak
Dojazd: Z Dworca PKS autobus nr 71 (kierunek Dębina) do przystanku Rolna n/ż albo tramwaj nr 10 (kierunek Dębiec) do przystanku Wspólna i pieszo do ul. Rolnej i siedziby Oddziału - z Dworca Zachodniego (PKP) tramwaj nr 18 (kierunek Starołęka) do przystanku Rolna i ul. Rolną do siedziby Oddziału
Zasady udostępniania: Na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63 poz. 425 z późn. zm.), IPN realizuje następujące typy wniosków: (1) o udostępnienie do wglądu dokumentów; (2) o udostępnienie dokumentów osobowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwa; (3) o udostępnienie dokumentów na potrzeby prowadzenia badań naukowych oraz publikacji materiału prasowego; (4) o udostępnienie dokumentów w celu wykonywania zadań ustawowych; (5) o udostępnienie do wglądu kopii akt spraw lustracyjnych; (6) o udostępnienie informacji zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa dotyczących osób pełniących funkcje publiczne; (7) o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, czy dane osobowe wnioskodawcy są tożsame z danymi osobowymi, które znajdują się w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy o IPN, oraz innych osób, udostępnionym w Instytucie Pamięci od dnia 26 listopada 2004 r. Udostępnienie wybranych kolekcji, zespołów i zbiorów archiwalnych warunkują również dwustronne umowy zawierane pomiędzy IPN i instytucjami współpracującymi, w szczególności zagranicznymi, oraz osobami prywatnymi (dot. kolekcji, zbiorów oraz archiwów prywatnych i rodzinnych). Nie udostępnia się materiałów w złym stanie technicznym oraz materiałów poddanych czynnościom cyfryzacji.
Usługi konserwatorskie i reprograficzne
Konserwacja archiwaliów – pracownia: Tak
Reprografia: Tak
Fotokopie: Nie
Mikrofilmy: Nie
Fotografie aparatem własnym: Nie
Digitalizacja: Tak
Kontakt
Miejscowość: Polska, woj. wielkopolskie, Poznań
Kod pocztowy: PL 61-487
Ulica: ul. Rolna 45a
Strona WWW: http://www.ipn.gov.pl
Telefony: 61 835 69 00
Fax: 61 835 69 03
E-Mail: oddzial.poznan@ipn.gov.pl
Osoba kierująca jednostką
Funkcja Naczelnik
Imię i nazwisko: Rafał Kościański
Data powołania: 2007
E-Mail: rafal.koscianski@ipn.gov.pl
Telefon: 61 835 69 08, 61 835 69 09
Fax: 61 835 69 10
 
Deklaracja dostępności strony